Trong môn võ Karate, các kỹ thuật đòn tay (Te-waza), và đòn chân (Ashi- waza) để tấn công đối phương không phải là những phương pháp kỹ thuật duy nhất.
Chúng còn bao gồm các kỹ thuật quăng ném (Nage-waza), kỹ thuật phá khớp xương (Kansetsu-waza)và siết cổ (Shime-waza)đối phương…Tất cả các kỹ thuật này phải được tham khảo, rèn luyện dựa vào nền tảng của các đòn thế của Karate.

Gichin Funakoshi.

Bài viết khác