Một bài quyền thì không bao giờ cố định hay bất di bất dịch. Nó như là nước, sẽ luôn thay đổi hình dáng phù hợp theo vật chứa đựng nó. Thêm vào đó, một bài quyền thì sẽ không thể đẹp như một vũ điệu, nhưng một bài quyền là để người tập võ luyện tập, trau giồi cho việc tự vệ cho bản thân.

Kenwa Mabuni – Tổ sư sáng lập Shito-ryu Karate

 

 

Bài viết khác