Được hình thành từ năm 2003, trường Antoni đã chính thức đưa môn Karate vào giảng dạy tại trường; Võ sư Trương Đình Hùng trực tiếp huấn luyện. Hầu hết học viên là con em người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, nhiều em đã mang Huyền đai nhất đẳng, trở về bản quốc tiếp tục luyện tập ở các trường đại học (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Cộng hòa Séc...). 

Bài viết khác