NHỮNG KỸ THUẬT CHUẨN BỊ THI HUYỀN ĐAI ĐẲNG QUỐC GIA THEO QUY CHẾ CỦA UB.TDTT NAY LÀ TC.TDTT

 NỘI DUNG THI LÊN ĐAI: NHẤT – NHỊ - TAM ĐẲNG

Đ. CẤP

KATA

KUMITE

LUẬT W.K.F

Đ.ĐẠT

SHODAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỀN ĐAI ĐỆ NHẤT ĐẲNG

-      Thực hiện 03 bài cùng hệ phái phải có 01 bài trong Shitei theo luật W.K.F

 

-          Hoặc 02 bài khác hệ phái và phải có 01 bài trong Shitei theo luật W.K.F.

 

 

MAX: 32 (20) điểm

1. Tấn công ghi điểm: 10 điểm

  a- Điểm Ippon        : 02 kỹ thuật

  b- Điểm Nipon       : 04 kỹ thuật

  c- Điểm Sanpon      : 02 kỹ thuật

2. Phản công ghi điểm: 10 điểm

  a- Điểm Ippon        : 02 kỹ thuật

  b- Điểm Nipon       : 04 kỹ thuật

  c- Điểm Sanpon      : 02 kỹ thuật

3. Thi đấu 02 trận, luật WKF: 20 điểm

MAX: 40 điểm

- Phần thi lý thuyết: 20 điểm

(Trả lời đúng mỗi câu 01 điểm)

 

 

  Trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về luật thi đấu Kumite.

 

 

MAX: 20 điểm

 

 

 

 

52/80

hoặc

56,5/90

NIDAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỀN ĐAI ĐỆ NHỊ ĐẲNG

-      Thực hiện 03 bài của ít nhất 02 hệ phái, trong đó phải có 01 bài  Shitei theo luật W.K.F.

 

-          Trả lời câu hỏi về phân thế bài kata sau khi trình diễn.

 

 

MAX: 30 điểm

1. Tấn công ghi điểm: 10 điểm

  a- Điểm Ippon        : 02 kỹ thuật

  b- Điểm Nipon       : 03 kỹ thuật

  c- Điểm Sanpon      : 03 kỹ thuật

2. Phản công ghi điểm: 10 điểm

  a- Điểm Ippon        : 02 kỹ thuật

  b- Điểm Nipon       : 03 kỹ thuật

  c- Điểm Sanpon      : 03 kỹ thuật

3. Thi đấu 02 trận, luật WKF: 20 điểm

MAX: 40 điểm

1. Phần thì lý thuyết: 30 điểm  (trả lời đúng mỗi câu 01 điểm)

-Trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm về luật Kata và Kumite của luật WKF.

2. Phần thực hành:

a- Trọng tài phụ 01 trận: 10 điểm

b- trọng tài chính 01 trận: 10 điểm

 

MAX: 40 điểm

 

 

 

84/120

SANDAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỀN ĐAI ĐỆ TAM ĐẲNG

-      Thực hiện 02 bài bất kỳ trong số 08 bài Shitei của luật W.K.F (với điều kiện 02 bài đó không cùng 01 hệ phái): 10điểm/01 bài

 

-          Bắt buộc phân thế tỉ mỉ với 01 cộng sự: 10điểm/01 bài

 

 

MAX: 40 điểm

Thi đấu 02 trận theo luật WKF

 

 

MAX: 40 điểm

1. Phần thì lý thuyết: 40 điểm  (trả lời đúng mỗi câu 01 điểm)

-Trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm về luật Kata và Kumite của luật WKF.

2. Phần thực hành:

a- Trọng tài phụ 01 trận: 10 điểm

b- trọng tài chính 01 trận: 10 điểm

 

MAX: 60 điểm

 

 

96/140

                                                                                                          HỘI ĐỒNG KỸ THUẬT

Bài viết khác