LUYỆN TẬP CƯỚC PHÁP TRONG KARATE


1. Lên gối – Hai tay nắm đầu đối phương kéo xuống phia đầu gối.
2. Đá phía trước vào háng đối phương – Mae Kin Geri.
3. Đá tống phía trước vào bụng (phần dạ dày) của đối phương – Chudan Mae Geri.
4. Đá tống phía trước vào đầu đối phương – Jodan Mae Geri.
5. Đá vòng cầu vào bụng đối phương - Chudan Mawashi Geri. 
6. Đá vòng cầu vào đầu đối phương - Jodan Mawashi Geri.
7. Đá tống ngang vào đầu gối đối phương – Chudan Yoko Geri.
8. Đá tống ngang vào bụng đối phương – Jodan Yoko Geri.
9. Đá tống ngang vào đầu đối phương – Jodan Yoko Geri.
10. Đá tống ngược ra phia sau vào bụng đối phương – Chudan Ushiro Geri.
Chú ý:
- Tất cả 10 đòn đá này được thực hiện với cùng một chân mà không đặt chân xuống sàn tập.
- Bắt đầu với tấn Hachiji Daichi. Từ thế đá thứ nhất đến thế đá thứ 6 thực hiện ở phía trước. Thế đá thứ 7 đến thế đá thứ 9 thực hiện ở phía bên cạnh. Thế đá thứ 10 thực hiện đá ra phía sau. Luyện tập mỗi chân ít nhất hai lần và xen kẽ nhau.

Bài viết khác