CẤP ĐẲNG DACHI KAMAE UKE TSUKI GERI KATA+BUNKAI OYODOSA
KYU 10 Musubi Dachi 1 Moro Hikite 1 Gédan Barai 6, 7 Teken Tsuki       
1 tháng Hachiji Dachi 4 Reou Ken Kamae 2 Uchi Uke 3        
Trắng Siko Dachi 5 Taté Kamae 3, 4   Shuto Uchi       
  Neko Ashi Dachi 6 Kake Kamae          
ĐAI TRẮNG Zenkutsu Dachi 7            
  Uchi Hachiji Dachi 8            
               
  Suzumi (TiẾN)            
  Modori (LÙI)            
               
KYU 9 Heisoku Dachi 3 Chudan Reou Shuto Kamae 6 Age Uke 8,9 Oi Tsuki  Mae Geri Takyuku 1,2  
1 tháng Heiko Dachi 2   Nihon Uke 10,11 Gyaku Tsuki       
Trắng+1 gạch lục Kiba Dachi 9 Chudan Reou Teken Kamae 5 Morote Uke 13,14 Lenzoku Tsuki       
  Fudo Dachi 19     Age Tsuki       
ĐAI TRẮNG              
               
KYU 8   Jodan Reou Yoko  Shuto Kamae 24 Soto Uke 15 Mawashi Tsuki  Yoko Geri Takyuku 3 Gohon
1 tháng Kokutsu Dachi 13   Shuto Uke 1 Hama Uchi   Heian Shodan 1,2
Trắng+2 gạch lục Tsuru Ashi Dachi (hạc tấn) 14 Jodan Reou Yoko Teken Kamae Hama Uke 2 Ura Ate      
  Kake-Dachi 23     Naname Shuto Uchi       
ĐAI TRẮNG              
               
               
  Zig-zag (CHỮ CHI)            
               
               
KYU 7   Gedan Reou Yoko Shuto Kamae Tanagokoro Uke Moroteken Tsuki  Mawashi Geri Heian Nidan Sanbon
1 tháng     Moro Tanagokoro Uke 38,39,40 Yonhon Nukite     1,2
Trắng+3 gạch lục   Gedan Reou Yoko Teken Kamae          
               
ĐAI TRẮNG Taekawashi (CHUYỂN)            
               
KYU 6     Yama Uke 41,42 Tate Tsuki   1/2Tewaza 50 thế Sanbon 3
2 tháng Teji Dachi 12     Tate Shuto Uchi (chém dọc)   Heian Sandan  
Trắng+4 gạch lục Renoji Dachi 11     Ura shuto Uchi      
        Uraken Uchi (đánh gõ)      
ĐAI TRẮNG              
               
KYU 5     Juji Uke 28,29 Haito Uchi Ushiro Geri Heian Yondan Kihon Jodan 1,2
2 tháng     Jodan Reou Shuto Uke 21 Ura Haito Uchi     Kihon Chudan 1,2
Xanh lục Aza Ashi (RÊ)   Hiji Uke 12 Mawashi Haito Uchi      
  Okuri (LƯỚT)   Kakiwake Uke 22,23 Moro Haito Uchi      
ĐAI XANH              
               
KYU 4     Osae Uke 17 Tanagokoro Uchi Mikazuki Geri Tewaza 50 thế Kihon mae geri
2 tháng PHỐI HỢP DI CHUYỂN   Tsukami Uke 30   Hiza Geri Heian Godan 1,2
Lục +1 gạch nâu     Haishu Uke 34        
      Mikazuki Geri Uke (đá tạt)        
ĐAI XANH              
               
KYU 3     Nami Ashi Uke Haishu Uchi Yoko Geri Tobi Uke Waza 50 thế Kihon Jodan 3,4
2 tháng PHỐI HỢP DI CHUYỂN     Koken Uchi   Tekki Shodan Kihon Chudan 3
Lục +2 gạch nâu         Tate Geri    
               
ĐAI XANH         Gyaku Géri    
               
KYU 2 Hangetsu Dachi 18   Sokuto Osae Uke Hiraken Tsuki 10 Mawashi Geri Tobi  Yen I Kihon mae geri 3
  Sanchin Dachi 15   Tate Uke 18,19 Kopa Uchi   Bassai Dai  
  Sochin Dachi 16   Shukui Uke (gạt móc chân) 32        
6 tháng               
Lục +bệt nâu PHỐI HỢP DI CHUYỂN     Age Hiji Uchi      
        Ushiro Hiji Uchi      
ĐAI XANH       Mawashi Hiji Uchi      
        Tate Hiji      
        Yoho Hiji      
        Sage Hiji Uchi      
               
KYU 1       Nihon Nuite 12   Maki I Jodan 5
6 tháng Nâu PHỐI HỢP DI CHUYỂN   Toho Uke 50 Ippon Nukite 13   Kanku Dai Chudan 4,5
6 tháng Bệt đen     Teisho Uke 36,37   Ushiro Geri Tobi    
      Nagashi Uke 53 Toho uchi     mae geri 4,5
ĐAI NÂU     Tekubi Uke 52 Seiryuto uchi      
      Koken Uke 57       yoko
              Mawashi
               
               
SHODAN v Quán triệt những kỹ thuật căn bản của KARATE.       Yen II  
2-3 năm v Phương pháp huấn luyện.       Maki II  
Đen +1 gạch trắng v Phương pháp trọng tài.       Empi  
  v Kỷ năng sử lý tình huống.       Jion  
  v THỰC HÀNH PHỤ TÁ HUẤN LUYỆN (BẮT BUỘC)       jitte  
             
NIDAN v Kỷ năng phân thế và biến thế.         Yen III  
3-4 năm v Luyện công phu. Kuatsu. Tham thiền.         Yen IV  
Đen +2 gạch trắng v Sử dụng binh khí: Nonchaku.         Bassai Sho  
  v THỰC HÀNH PHỤ TÁ HUẤN LUYỆN (BẮT BUỘC)       Tekki Nidan  
          Kanku Sho  
             
SANDAN v Quản triệt toàn diện những kỹ thuật của KARATE.       Yen V  
3-4 năm v Luyện công phu.        Maki III  
Đen + 3 gạch trắng v Sử dụng binh khí: Bo.       Unsu  
  v HUẤN LUYỆN CLB (BẮT BUỘC)       Shochin  
          Tekki Sandan  
          Hangetsu  
YONDAN v Luyện công phu.       Yen VI  
  v Sử dụng binh khí: Sai, Tonfa.       Meikyo  
4-5 năm v Huyệt đạo.       Gojushiho  
Đen + 4 gạch trắng v HUẤN LUYỆN CLB (BẮT BUỘC)       Wanken  

Bài viết khác