I. Buổi huấn luyện trường Cao Đẳng Cảnh Sát.

II. Huấn luyện tại Đạo Đường Choju.

III. Huấn luyện Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Thủ Đức.

 

Bài viết khác